β-D-Glc-(1→4)-D-Xyl

GX530
3-O-β-D-Glucopyranuronosyl-D-xylose