Nitrophenyl Glycosides

CG423
2-Chloro-4-nitrophenyl α-D-glucopyranoside
CG425
2-Chloro-4-nitrophenyl β-D-cellobioside
CL424
2-Chloro-4-nitrophenyl 2-azido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
DG492
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside
DG524
2,4-Dinitrophenyl β-D-glucopyranoside
DG535
2,4-Dinitrophenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
NSC 175406
DG547
2,4-Dinitrophenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside
DL519
2,4-Dinitrophenyl 3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-α-D-lyxopyranoside
DX924
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-xylopyranoside
FL426
2-Fluoro-4-nitrophenyl 2-azido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
NF407
4-Nitrophenyl β-L-fucopyranoside
4-Nitrophenyl 6-deoxy-β-L-galactopyranoside
NF438
4-Nitrophenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-β-L-fucopyranoside
4-Nitrophenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-deoxy-β-L-galactopyranoside
NG419
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
p-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucoside
NG427
2-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside
NG817
2-Nitrophenyl β-D-glucuronide
NG819
2-Nitrophenyl 2,2',3,3',4',6,6'-hepta-O-acetyl-β-D-cellobioside
o-Nitrophenyl β-D-cellobioside heptaacetate
NG903
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
4-Nitrophenyl 3-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-GlcNAc
NL429
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
NL431
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
NL440
4-Nitrophenyl β-D-lactoside
4-Nitrophenyl 4-O-(β-D-galactopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
NL447
4-Nitrophenyl β-D-lactoside heptaacetate
4-Nitrophenyl 2,3,6-tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
NL536
4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
PNPG, NSC 89286
NL542
4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside tetraacetate
4-Nitrophenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranoside, NSC 89590
NM168
4-Nitrophenyl 2,4-di-O-acetyl-3-O-allyl-6-O-trityl-α-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl 3-O-2-propen-1-yl-6-O-triphenylmethyl-α-D-mannopyranoside 2,4-diacetate
NM414
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside
NM436
4-Nitrophenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside
NM851
4-Nitrophenyl 3,6-di-O-(α-D-mannopyranosyl)-α-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl 1,3-α-1,6-α-D-mannotrioside, M 336
NX466
4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside
NSC 371094, PNPX